Ardoois Blond gaat de wereld rond – Reglement

Ardoois Blond gaat de wereld rond – Facebook wedstrijd

Art. 1: Algemene informatie

Bier Butlers vof (hierna de organisator genoemd, met als bedrijfsadres Kortrijksestraat 111, 8850 Ardooie) organiseert van 1 juli tot en met 31 augustus 2016 een gratis online wedstrijd, met als titel ‘Ardoois Blond gaat de wereld rond’.

Art. 2: De wedstrijd zelf

Neem een foto in juli of augustus 2016, op uw reisbestemming, met een “Ardoois Blond” in de hand.
Post deze (niet bewerkte) foto op onze Facebook tijdslijn www.facebook.com/bierbutlers, ten laatste op 31 augustus 2016, en verzamel zoveel mogelijk “Vind ik leuk’s”. Vermeld in diezelfde post waar (adres, gemeente+land) de foto genomen werd.

Art. 3: Wat moet er op de foto?

 1. Jezelf.
 2. Het etiket op de fles (33cl of 75cl),  duidelijk leesbaar en het bier (minstens gedeeltelijk) uitgeschonken in een neutraal glas (of glas Bier Butlers).
 3. Een geografisch herkenbaar gebouw, monument, plaats (marktplein, camping, …) zodat de plaats van opname kan geverifieerd worden.

Art. 4: Wie wint wat?

Over de wedstrijdperiode juli-augustus 2016 zijn er  3 winnaars:

 1. Gratis vat van 20L “Ardoois Blond” :
  De eigenaar van de foto genomen in de maand juli-augustus 2016 op de plaats die in vogelvlucht het verst ligt van Ardooie (zetel Bier Butlers), wint een gratis vat van 20L “Ardoois Blond“, door ons geserveerd voor de winnaar en 20 vrienden.
 2. 6 Flessen 75cl “Ardoois Blond” en 2 glazen “Bier Butlers” :
  De eigenaar van de foto genomen in de maand juli-augustus 2016 met de meeste “likes” wordt beloond met 6 flessen 75cl “Ardoois Blond” en 2 glazen “Bier Butlers”.
 3. 6 Flessen 75cl “Ardoois Blond” en 2 glazen “Bier Butlers” :
  De eigenaar van de origineelste (niet bewerkte) foto genomen in de maand juli-augustus 2016 wordt beloond met 6 flessen 75cl “Ardoois Blond” en 2 glazen “Bier Butlers”. 

Art. 5: Bekendmaking

De prijswinnaars worden bekend gemaakt de in de loop van de maand september 2016 via de Facebookpagina www.facebook.com/bierbutlers en de de website www.bierbutlers.be .
De deelnemer die winnaar wordt, geeft de organisator toelating om zijn foto te publiceren, zonder dat deze publicatierechten, vergoeding of schadeloosstelling meebrengt, behoudens de toegekende prijs. Deze foto wordt bij de bekendmaking van de winnaar opnieuw gepost op de Facebook pagina van Bier Butlers www.facebook.com/bierbutlers . De gegevens met een persoonlijk karakter die opgegeven worden door de deelnemers, kunnen door de organisator gebruikt worden en dat met strikt respect voor de reglementering met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals hierna weergegeven in artikel 9.

Art. 6: Ander bepalingen

 • Bij elke discussie over het reglement, de authenticiteit van de foto (plaats, inhoud, …), neemt de organisator de uiteindelijke beslissing.
 • De wedstrijd is exclusief voorbehouden aan kandidaten die gedomicilieerd zijn in België, een persoonlijk e‐mailadres hebben, meerderjarig en handelingsbekwaam zijn op de datum van de deelname, met uitsluiting van personen die meegewerkt hebben aan de organisatie van de wedstrijd, hun gezinsleden en familieleden tot in de derde graad. Er is slechts één winnaar per gezin toegestaan (gedomicilieerd op hetzelfde adres). De deelnemers moeten op elk moment in staat zijn het bewijs van hun identiteit en leeftijd voor te leggen, zodat de organisator controle kan uitoefenen en sancties kan treffen in geval van misbruik. De deelnemer wordt in dat geval uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

Art. 7: Fotorechten

De deelnemer aan de wedstrijd staat gratis aan de organisatoren de rechten af voor verspreiding, reproductie, representatie en aanpassing van de foto voor alle doeleinden. Deze toelating is geldig voor de hele wereld, vanaf de verzending, voor een duur van vijf (5) jaar. Door deel te nemen aan de wedstrijd engageert de deelnemer zich dat de inhoud van zijn realisatie(s) die gedeponeerd wordt op de site, de geldende wetgeving respecteert.

De foto moet onder meer beantwoorden aan de volgende regels:

 • de openbare orde respecteren en niet in strijd zijn met de goede zeden;
 • de intellectuele eigendom van derden respecteren;
 • geen schending zijn van de reputatie, het privéleven en het imago van derden;
 • geen denigrerende of lasterlijke inhoud hebben;
 • geen schending zijn van de veiligheid of integriteit van een Staat of een grondgebied;
 • niet aanzetten tot discriminatie, ongeacht of die gebaseerd is op geslacht, religie, nationaliteit, invaliditeit, seksuele oriëntatie, leeftijd of publieke opinies;
 • niet aanzetten tot misdrijf, haat, geweld, zelfmoord of racisme;
 • niet aanzetten tot het plegen van een misdrijf, een delict of een terreurdaad;

Deze lijst is niet exhaustief.

Art. 8: Vrijstelling van verantwoordelijkheid van de organisatoren

De organisator kan in geen enkel geval verantwoordelijk worden gesteld voor schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, materieel of moreel, wanneer de wedstrijd wordt geannuleerd, tijdelijk of definitief niet beschikbaar wordt, niet verloopt volgens de aangekondigde regels of, in het algemeen, wanneer de deelname aan de wedstrijd voorlopig of definitief onmogelijk blijkt. Wijzigingen aan dit reglement kunnen tijdens de wedstrijd gepubliceerd worden op de website www.bierbutlers.be. De deelnemer wordt dus verzocht om het reglement van deze wedstrijd regelmatig te raadplegen. Eventuele wijzigingen zullen beschouwd worden als integraal deel uitmakend van huidig reglement, net zoals de teksten die het spel vermelden en die gepubliceerd worden in informatiebladen of andere publicaties van de organisator.

Art. 9: Bescherming van uw gegevens met een persoonlijk karakter

De organisator behandelt uw gegevens op een vertrouwelijke manier en in overeenstemming met de nationale en internationale wetgevingen, waaronder de Belgische wet van 8 december 1992, met betrekking tot de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de behandeling van gegevens met een persoonlijk karakter, gewijzigd door de wet van 11 december 1998. Door uw gegevens met een persoonlijk karakter mee te delen, geeft u uitdrukkelijk toestemming aan de organisator om de informatie te gebruiken voor de hierna vermelde doeleinden. Uw gegevens zullen opgenomen worden in de bestanden van de organisator die ze zal gebruiken voor het beheer van zijn leden en zijn publicaties, om de kwaliteit van zijn diensten te verbeteren (selecties, suggesties van sites, nieuwsbrieven…), om de gebruikers te informeren over nieuwe diensten en producten van de organisator. U kunt zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. Mits een geschreven, gedateerde en getekende vraag aan de organisator, vergezeld van een kopie van uw identiteitskaart, kunt u gratis een afschrift bekomen van uw gegevens met persoonlijk karakter en ook, in voorkomend geval, de rechtzetting van de gegevens die onjuist, onvolledig of niet pertinent zouden zijn. Een kopie van uw gegevens zal u uiterlijk 45 dagen na de ontvangst van uw vraag toegestuurd worden.

Art. 10: Verantwoordelijkheid

De organisator heeft er alles aan gedaan om deze wedstrijd technisch en administratief zonder problemen te kunnen laten verlopen. Mochten er toch problemen van welke aard dan ook ontstaan, dan ontslaat de deelnemer de organisatie van alle verantwoordelijkheid en ziet de deelnemer tevens af van elke vorm van schadevergoeding. Met betrekking tot de deelneming aan en de uitvoering van deze wedstrijd evenals alle daaruit voortvloeiende gevolgen staat geen enkele rechtsvordering open, ook niet jegens sponsoren en medewerkers. De organisator oefent controle uit op het correcte verloop van de wedstrijd, de strikte toepassing van het reglement, de aanwijzing van de winnaars, de toekenning van de prijs en de verzending of overhandiging ervan. De organisator heeft definitieve bevoegdheid in alle gevallen van betwisting. In geval van overmacht of om het correcte verloop te waarborgen kan hij alle beslissingen nemen die, al dan niet tijdelijk, deze wedstrijd of een deel of fase ervan inkorten, uitstellen, wijzigen, overdragen, uitbreiden of annuleren. Om dezelfde redenen kunnen aan het huidige reglement door de organisatie toevoegingen gebeuren; deze maken er dan integraal deel van uit en zullen gepubliceerd worden op de website van Bier Butlers (www.bierbutlers.be).

Art. 11: Klachten

Deelnemers kunnen klachten schriftelijk indienen bij Bier Butlers vof (Kortrijksestraat 111, 8850 Ardooie). U kunt uw klachten ook e‐mailen naar info@bierbutlers.be.

 

 

Unable to display Facebook posts.
Show error

Error: (#10) This endpoint requires the 'manage_pages' or 'pages_read_engagement' permission or the 'Page Public Content Access' feature. Refer to https://developers.facebook.com/docs/apps/review/login-permissions#manage-pages and https://developers.facebook.com/docs/apps/review/feature#reference-PAGES_ACCESS for details.
Type: OAuthException
Code: 10
Please refer to our Error Message Reference.